3. Plan monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszystkich etapów zawiera:

8) opis zastosowanej technologii monitorowania i uzasadnienie jej wyboru, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, w szczególności opis odpowiednio:
a) technologii umożliwiających wykrywanie obecności, lokalizacji, dróg migracji i wycieku dwutlenku węgla oraz jego wydostania się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym na powierzchnię