Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imion, nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów oraz stanowisk służbowych jest spółka GAZEX Sp.j. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-867 Warszawa, ul. Baletowa 16. (dalej „Spółka”).

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe wymienione w pkt 1. powyżej w celu prawidłowego wykonania zawartych z Państwem umów, takich jak umowa sprzedaży, umowa na przeprowadzenie szkolenia czy umowa naprawy serwisowej lub w celu prawidłowego wykonania umów zawartych ze swoimi kontrahentami, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe wymienione w pkt 1. powyżej w celu badania Państwa satysfakcji z jakości produktów wytwarzanych przez Spółkę lub z jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz w celu przesyłania Państwu informacji o ofercie towarów i usług Spółki lub w celu badania satysfakcji kontrahentów Spółki, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami, z jakości produktów wytwarzanych przez Spółkę lub z jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz w celu przesyłania kontrahentom Spółki, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami informacji o ofercie towarów i usług Spółki.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody Spółka może ponadto przetwarzać Państwa dane osobowe obejmujące Państwa adres e-mail w celu przesyłania Państwu na ten adres biuletynów, publikacji, artykułów, informacji o nowościach produktowych i usługach Spółki, aktualizacje cenników produktów i usług Spółki oraz tematy i terminy szkoleń organizowanych przez Spółkę, w szczególności w formie newslettera zawierającego ww. treści i informacje.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „Rozporządzenie”), w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zakresie, w którym Spółka zobowiązana jest przetwarzać Państwa dane osobowe (w tym zwłaszcza dane zawarte na wystawianych w związku ze spoczywającymi na niej obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych, nakładających na Spółkę określone obowiązki w szczególności wobec organów administracji skarbowej;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, jeżeli wyraziliście Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka.

Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu i z upoważnienia Spółki, na przykład poprzez przechowywanie kopii bezpieczeństwa plików komputerowych zawierających Państwa dane osobowe na serwerach będących własnością podmiotów innych niż Spółka. Spółka powierzając osobie trzeciej przetwarzanie Państwa danych w jej imieniu podejmuje wszelkie działania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, by dane były należycie zabezpieczone, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu w celu przetwarzania tych danych w imieniu własnym przez ten podmiot nie jest dopuszczalne bez uzyskania Państwa wcześniejszej, wyraźnej zgody.

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej i innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. PROFILOWANIE

Spółka nie dokonuje na podstawie Państwa danych osobowych profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywała Państwa dane osobowe przez czas konieczny do prawidłowego wykonywania z Państwem umów lub prawidłowego wykonania umów z kontrahentami Spółki, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami, w tym w szczególności w związku z przedstawianiem lub analizą ofert, ich negocjacjami, obsługą i realizacją zamówień oraz usługami świadczonymi po realizacji zamówienia.

Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Spółkę w celu badania satysfakcji z jakości towarów i usług Spółki oraz w celu przesyłania Państwu w szczególności informacji o ofercie Spółki lub newslettera, Spółka przetwarza nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, chyba że Spółka będzie miała obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo cofnięcia zgody, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, o ile Spółka nie będzie zobligowania przepisami prawa do ich przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby to Spółka przeniosła Państwa dane do innego administratora. Spółka ma obowiązek przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora tylko, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wykonania z Państwem umów lub prawidłowego wykonania umów zawartych z kontrahentami Spółki, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu badania satysfakcji z jakości towarów i usług Spółki oraz w celu przesyłania Państwu w szczególności informacji o ofercie Spółki, jak również w celu przesyłania newslettera jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie, zwane również ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa urządzeniu, z użyciem którego odwiedzacie stronę Spółki (np. komputer, tablet, smartfon).

Jakich plików cookie używa strona www.gazex.com

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez spółkę Google LLC z siedzibą w Mountain View, California, USA (dalej: „Google”). Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „__ga”.

Jakie dane są przetwarzane z użyciem plików cookie?

Usługa Google Analytics może zidentyfikować adres IP Państwa komputera, indywidualny identyfikator przypisany do pliku cookie zapisanego w Państwa przeglądarce, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie oraz nazwę i wersję systemu operacyjnego. W oparciu o adres IP możliwe jest ustalenie geograficznego położenia miejsca, z którego łączycie się Państwo z Internetem.

Kto przetwarza dane osobowe uzyskane z użyciem plików cookie?

Nie mamy dostępu do żadnych danych zawartych w plikach typu cookie zapisanych na Państwa komputerach. Dane te, w formie uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych użytkowników są przekazywane bezpośrednio do Google w momencie odwiedzenia naszej strony i są przez ten podmiot przetwarzane.

Jak długo są przetwarzane dane uzyskane z użyciem plików cookie?

Google przetwarza dane uzyskane z użyciem plików cookie zapisanych podczas odwiedzania strony www.gazex.com przez czas 26 miesięcy.

Czy dane uzyskane z użyciem plików cookie są używane do profilowania?

Dane uzyskane z użyciem plików cookie w ramach usługi Google Analytics nie są używane do profilowania, czyli do automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

Czy mogę się nie zgodzić na korzystanie z plików cookie?

Zgoda na stosowanie plików cookie na stronie www.gazex.com jest dobrowolna. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie w ramach usługi Google Analytics prosimy o takie skonfigurowanie Państwa przeglądarki, by akceptowała pliki cookie. Jeśli zaś nie wyrażacie na to zgody, prosimy o wprowadzenie stosownych ustawień w Państwa przeglądarce lub o zainstalowanie plug-inu („wtyczki”) do przeglądarki, blokującej pliki cookie w ramach usługi Google Analytics.