Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Certyfikat PCA, AP 150

Laboratorium Wzorcujące GAZEX, pracujące w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania detektorów dla dwóch czynników: metanu i tlenku węgla.

Zakres akredytacji Laboratorium Wzorcującego GAZEX

Celem Laboratorium Wzorcującego GAZEX jest wypracowanie zaufania do firmy poprzez potwierdzanie właściwości metrologicznych produkowanych przyrządów oraz innych, będących już w posiadaniu klienta, i zapewnienie w ten sposób kompleksowego zaspokojenia jego potrzeb.

W Laboratorium Wzorcującym GAZEX opracowano unikalną metodę tworzenia mieszanek gazowych i par cieczy, w oparciu o które wzorcowane są detektory i mierniki produkcji GAZEX.

Parametry wzorcowania detektorów lub modułów sensorycznych są zawsze konsultowane z Klientem, a potwierdzeniem wykonanego wzorcowania jest wystawienie indywidualnego Skróconego Świadectwa Wzorcowania (SSW).

Prawidłowo wykonany proces wzorcowania jest zasadniczym elementem jakości detektora, wręcz może zadecydować o możliwości zastosowania detektora w systemie bezpieczeństwa obiektu.

Media, którymi mogą być wzorcowane detektory

 • 1-bromopropan
 • 1-metoksy-2-propanol
 • 2-butanol
 • 2-metylopentan (izoheksan)
 • 2-propanol
 • aceton
 • acetonitryl
 • acetylen
 • akrylan metylu
 • amoniak
 • argon
 • butan
 • chlor
 • chlorek etylu
 • chlorowodór
 • cykloheksan
 • cykloheksanon
 • cyklopentan
 • dekan
 • dwutlenek azotu
 • dwutlenek siarki
 • dwutlenek węgla
 • DME (eter dwumetylowy)
 • etan
 • etanol
 • eter dwuetylowy
 • etylen
 • etylobenzen
 • freony
 • glikol etylenowy (glikol)
 • glikol propylenowy
 • heksan
 • hel
 • heptan
 • izobutan
 • izobutanol
 • izooktan
 • izopropanol (2-propanol)
 • JET A1
 • JET A2
 • ksylen
 • kwas mrówkowy (kwas metanowy)
 • kwas octowy (kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy)
 • MEK (2-butanon)
 • metakrylan metylu
 • metan
 • metanol
 • metoksypropanol
 • metyloizobutyloketon
 • nonan
 • octan butylu
 • octan etylu
 • octan metylu
 • oktan
 • pentan
 • propan
 • propan-butan
 • propanol
 • propylen
 • siarkowodór
 • styren
 • tetrahydrofuran (THF, oksolan)
 • THT
 • tlen
 • tlenek azotu
 • tlenek etylenu
 • tlenek węgla
 • toluen
 • trichloroetylen
 • trimetylobenzen
 • trimetylopentan
 • wodór