Please note that this page is only available in polish language.

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 5.1. Instalacje I urządzenia gazowe powinny być poddawane okresowym kontrolom, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Miejsca, w których może wystąpić zagrożenie gazowe, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pracy trującymi gazami, powinny być podzielone na trzy strefy zagrożenia gazowego, przy czym:
1) strefa pierwsza oznacza strefę, w której występuje stężenie trującego gazu powyżej najwyższego dopuszczalnego stężenia;
2) strefa druga oznacza strefę, w której może okresowo wystąpić stężenie trującego gazu powyżej najwyższego dopuszczalnego stężenia;
3) strefa trzecia oznacza strefę, w której może wystąpić stężenie trującego gazu nieprzekraczające najwyższego dopuszczalnego stężenia.

6. W przypadku zmiany stopnia zanieczyszczenia środowiska pracy gazami, o których mowa w ust.2, pracodawca niezwłocznie określa właściwe strefy zagrożenia gazowego.

§ 8. 1. Pracownicy eksploatujący instalacje tlenowe powinni używać odzieży ochronnej odpowiedniej do zidentyfikowanych zagrożeń.
2. W miejscu wykonywania prac remontowych i usuwania awarii instalacji tlenowych powinien być prowadzony ciągły pomiar stężenia tlenu w powietrzu.
3. W przypadku gdy stężenie tlenu w powietrzu przekroczy 25%, prace, o których mowa w ust. 2, powinny być przerwane.
4. Jeżeli podczas wykonywania prac, o których mowa w ust.2, stężenie tlenu w powietrzu osiągnie poziom między 21% a 25%, wprowadza się;
1) ograniczenie przebywania pracowników;
2) zakaz używania otwartego ognia;
3) nakaz używania narzędzi nieiskrzących;
4) obowiązek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych;
5) obowiązek asekuracji pracowników;
6) obowiązek dokumentowania działań, o których mowa w pkt 1-5.

Rozdział 3
Wielkie piece


§ 27.1. Stanowiska pracy, na których może pojawić się tlenek węgla, powinny być wyposażone w urządzenia do kontroli i sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla.
2. Pracodawca określa sposób postępowania w przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia tlenku węgla.


Rozdział 10
Prace w zbiornikach

§ 88. Prace w zbiornikach powinny być prowadzone po spełnieniu wymagań określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz po stwierdzeniu, że:
1) w zbiorniku nie występują substancje palne lub wybuchowe; jeżeli nie jest możliwe ich usunięcie, stężenie tych substancji nie powinno przekraczać 10% dolnej granicy wybuchowości przy co najmniej 18% tlenu,

7) Zawartość tlenu w powietrzu będącym w zbiorniku wynosi co najmniej 18%.


§ 8. 1. Podczas obsługi pieca szybowego służącego do wytopu miedzi należy:

4) Na wszystkich jego poziomach prowadzić ciągłe pomiary stężenia tlenku węgla i dwutlenku siarki; w razie braku technicznej możliwości prowadzenia ciągłych pomiarów, pomiar stężenia tych gazów wykonuje się co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej,