MDP-4.A24

MDP-4.A24

Model urządzenia: MDP-4.A24
Typ urządzenia: MDP-4, MDP-8, MDP-16

Pomiarowe moduły alarmowe typu MDP-4(8/16) są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX/P, DEX/A oraz DG/P produkowanych przez GAZEX, do stosowania w Pomiarowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX. Przy stosowaniu koncentratora okablowania K-8P lub K-16P, możliwa jest kontrola detektorów progowych typu DEX/F, DG/F, DG.EN, WG, AirTECH.

Moduły alarmowe MDP mogą kontrolować pracę od jednego do czterech (MDP-4…) lub do ośmiu (MDP-8…) lub do szesnastu (MDP-16…) detektorów. Mogą sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwiają sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe oraz port cyfrowy RS232 lub RS485 (opcjonalnie). Posiadają możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduły w wersji MDP…Z… mogą sterować zaworami odcinającymi.

Przy stosowaniu koncentratora okablowania możliwa jest dodatkowo kontrola detektorów progowych typu DEX/F, DG/F, DG.EN, WG.EG, WG.NG, AirTECH.

Cechy użytkowe

 • współpraca z detektorami pomiarowymi produkcji GAZEX ze standardowym wyjściem 4-20mA pasywnym np. DEX/P, DG/P;
 • możliwość współpracy z detektorami progowymi produkcji GAZEX np. DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN a także detektorami z wyjściem stykowym np. WG.EG, AirTECH;
 • kontrola wartości prądu pobieranego przez poszczególne detektory - w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich - automatyczne odłączanie zasilania (nie blokuje pracy pozostałych, niezależne zabezpieczenia sprzętowe i programowe);
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (zapewnia pełną detekcję stanów awaryjnych, określając rodzaj i miejsce usterki);
 • przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech poziomów alarmowych: dwa ustawiane przez użytkownika na dowolne wartości w pełnym zakresie pomiarowym (A1 ≤ A2 ≤ 100% zakresu); trzeci stały - A3 określa przekroczenie zakresu pomiarowego detektora;
 • przypisanie detektorowi progowemu dwóch poziomów alarmowych A1 i A2;
 • naliczanie średniej ważonej NDS i średniej NDSCh dla pomiarowych detektorów gazów toksycznych;
 • możliwość określenia rodzaju wyświetlanych jednostek pomiarowych detektora: [%] zakresu pomiarowego, [%DGW], [mA] lub [ppm];
 • możliwość przypisania poszczególnych detektorów do jednej z dwóch stref, dzięki czemu można sterować różnymi urządzeniami zewnętrznymi w zależności od tego, w której grupie detektorów wystąpił stan alarmowy (praktycznie utworzenie dwóch systemów detekcji);
 • wersja MDP-…Z… steruje pracą dwóch zaworów odcinających oraz kontroluje sprawność połączenia przewodowego modułu z zaworami (jeden zawór przypisany do jednej strefy);
 • możliwe dodatkowe trzy tryby pracy: „CICHA PRACA” - wycisza wewnętrzną syrenkę piezoceramiczną na stałe lub czasowo (na 15minut) blokuje sygnalizator na wyjściu A2 (nap.12V); „TRYB SERWISOWY” – czasowo dezaktywuje wyjścia modułu; „AUTO RESET” – automatycznie zeruje stany pamięci wejść i wyjść na wyświetlaczu modułu po zaniku stanów alarmowych;
 • możliwość zamknięcia zaworów poprzez ręczne wyzwolenie wyjściowych sygnałów sterujących (bez konieczności generowania sygnałów alarmowych detektorów);
 • sygnalizacja stanów alarmowych i awaryjnych poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na wyświetlaczu graficznym LCD oraz włączanie lampek LED, przy jednoczesnej sygnalizacji akustycznej (wbudowana syrenka);
 • możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych komunikatów na ekranie LCD pomiędzy oknem „pomiarowym” zawierającym bieżące wartości sygnałów detektorów przeskalowane w określonych jednostkach pomiarowych a oknem „progowym” zawierającym komunikaty o ustawionych stanach alarmowych i awaryjnych wejść/wyjść modułu;
 • nieulotna pamięć wewnętrzna 1600 ostatnich zdarzeń z przyporządkowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz źródłem pochodzenia zdarzenia;
 • możliwość dokładnego ustalania czasów opóźnień alarmów;
 • możliwość aktywacji wyjść zależnie od ilości alarmów na wejściach: co najmniej 1 lub 2 detektory w stanie alarmu;
 • cztery wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane od układu) sterują wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi, lub łączą z automatyką budynku/zakładu;
 • dwa komplety wyjść alarmowych 12V= – do sterowania dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi (2 wyjścia dla każdej strefy);
 • wyjście stykowe „AWARIA” (galwanicznie odseparowane od układu) informuje o stanie awaryjnym modułu, uszkodzeniu bezpieczników, uszkodzeniu linii połączeniowej z detektorem lub braku zasilania;
 • dwa wejścia alarmowe (galwanicznie odseparowane) do współpracy z dodatkowymi urządzeniami i modułami (łączonymi kaskadowo);
 • możliwość zasilania napięciem 12V= urządzeń zewnętrznych np. dodatkowych modułów MD-X lub wyłączników ręcznego zamykania zaworów;
 • wszystkie złącza zdejmowalne, samo-zaciskające się, z możliwością łączenia przewodów o żyłach jedno- lub wielodrutowych (linka, bez zaciskania tulejek) = szybki montaż/uruchomienie systemu i łatwa konserwacja/wymiana;
 • port komunikacji szeregowej RS-232 umożliwia wizualizację stanu urządzenia na ekranie komputera PC przy pomocy dodatkowego oprogramowania „MD16 View” – dostępnego pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/ – lub alternatywny port RS-485: umożliwiający pracę w trybie MODBUS/RTU tj. współpracę z systemami sterująco-kontrolnymi „inteligentnego budynku”.

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
4
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
4
Wyjścia sterujące stykowe
4
Wyjście sterujące awaryjne
Wejścia alarmowe
2
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary
330 x 300 x 150 mm
Cena netto
1 229,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W1 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
U6 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

Koncentratory okablowania K-8P, K-16P
Koncentratory okablowania (urządzenia wymagane) do modułów sterujących MD-8, MD-16, MDP-8, MDP-16
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów